Huishoudelijk reglement

INTERN REGLEMENT

Artikel 1. Werking van het Intern reglement
Het intern reglement, voorzien in artikel 30 van de statuten van de BEROEPSVERENIGING VOOR CIJFERBEROEPEN, afgekort BVC heeft tot doel de nadere bepalingen betreffende de werking van de Vereniging vast te leggen.

Artikel 2. Voordelen voor de leden
De leden hebben onbeperkt toegang tot de georganiseerde activiteiten van de beroepsvereniging, zonder extra bijdragen te moeten betalen bovenop het lidgeld.

Artikel 3. Nietleden
Nietleden kunnen deelnemen aan de door de vereniging ingerichte seminaries, mits betaling van een door het Bestuursorgaan bepaalde deelnameprijs.

Artikel 4. Oprichting commissies
Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, naast in de statuten voorziene organen, andere permanente of tijdelijke commissies op te richten. Deze commissies worden samengesteld uit effectieve leden en worden voorgezeten door een lid van het Bestuursorgaan, tenzij het Bestuursorgaan er anders over beslist.

Artikel 5. Begroting
Het Bestuursorgaan stelt bij het begin van ieder jaar een begroting op van opbrengsten en kosten, op voorstel van de penningmeester. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Artikel 6. Beroepsgeheim
Alle mandatarissen van de BEROEPSVERENIGING VOOR CIJFERBEROEPEN zijn verplicht tot volstrekte geheimhouding van alle besprekingen, debatten, beraadslagingen en stemmingen waaraan zij hebben deelgenomen en waarvan zij kennis hebben kunnen verkrijgen.

Artikel 7. Bijdragen
De penningmeester zal de bijdragen, conform artikel 8 van de statuten, vorderen onmiddellijk na de jaarvergadering. De betaling dient te gebeuren binnen de maand daaropvolgend.